Algemene voorwaarden Mrs Janet

I Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MrsJanet en op alle met MrsJanet aangegane overeenkomsten.
 2. Deze voorwaarden kunnen worden ingezien op www.mrsjanet.nl. Op verzoek sturen wij een schriftelijk exemplaar toe.

II Aanbod

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt MrsJanet zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. MrsJanet kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 4. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 5. Het aanbod omvat een beschrijving van de producten zodat de klant een goede beoordeling van het product kan maken.
 6. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten.

III De overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de klant van het aanbod van MrsJanet en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Via de website komt de overeenkomst tot stand door aanvaarding door de klant van het door MrsJanet gedane aanbod door in het bestelproces op de knop ‘bevestig je bestelling’ of woorden van gelijke strekking te klikken. De klant gaat hiermee een betalingsverplichting aan.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. MrsJanet behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

IV Betaling

 1. Levering van de producten geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling.

V Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. MrsJanet zal bestellingen tenminste binnen 30 dagen na bestelling uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, dan wel enige andere oorzaak, ontvangt de klant binnen 1 maand na bestelling bericht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren.
 3. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Niet naleving van deze termijnen zal nimmer fataal zijn.
 4. Aan de leveringsplicht is voldaan, behoudens tegenbewijs, zodra de bestelling door de bezorger bij de klant of een door hem/haar aangewezen derde is aangeboden. In geval van levering aan bedrijven, grotere organisaties of instellingen is MrsJanet niet verantwoordelijk voor het tijdig en juist intern doorsturen naar een afdeling of contactpersoon van de bestelling en heeft MrsJanet aan haar verplichting voldaan door levering aan het bedrijfs-, organisatie- of instellingsadres.
 5. MrsJanet zet zich ervoor in bestellingen die vóór 11.00 uur –dan wel een op de website genoemd ander tijdstip- zijn geplaatst én betaald nog dezelfde dag te verzenden, tenzij de klant een andere verzenddatum opgeeft.

Bestellingen worden verzonden van maandag tot en met vrijdag.

 1. Het opgeven van een gewenste bezorgdag is niet mogelijk.
 2. De klant staat in voor de juistheid van de adresgegevens die worden opgegeven. Bij het opgeven van foutieve adressen vindt geen terugbetaling plaats.
 3. MrsJanet biedt de bestellingen ter verzending in een brievenbusdoos aan bij Post.nl. Post.nl bezorgt in 95% van de gevallen binnen een dag na verzending, maar garandeert dat niet. De klant dient in te schatten wanneer de bestelling verzonden moet worden. De brievendusdoos past door een brievenbus met een opening van 380x265x32 mm. MrsJanet is niet aansprakelijk indien de bestelling niet kan worden bezorgd als ontvanger een te kleine brievenbus heeft.

VI Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan MrsJanet verschuldigd is, heeft voldaan.

VII Herroepingsrecht

Op de producten van MrsJanet is geen herroepingsrecht van toepassing vanwege de beperkte houdbaarheid daarvan.

IX Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

 1. MrsJanet staat ervoor in dat de geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. De klant of de door de klant aangewezen derde is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Bij gebreken dient de klant deze direct schriftelijk te melden bij MrsJanet. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten kunnen tot uiterlijk 1 maand na ontvangst gemeld worden.
 3. Indien de klacht door MrsJanet gegrond wordt bevonden zal naar keuze het product kosteloos worden vervangen, danwel het betaalde bedrag worden terugbetaald, met dien verstande dat de aansprakelijkheid en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding nimmer hoger zal zijn dan het factuurbedrag van het gekochte product.
 4. MrsJanet is niet aansprakelijk indien de bestelling niet op de door klant gewenste datum aankomt, dan wel indien de bestelling niet kan worden bezorgd wegens een te kleine brievenbus bij ontvanger.
 5. Iedere aansprakelijkheid van MrsJanet voor enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, waaronder medebegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

X Prijzen

 1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Genoemde prijzen zijn inclusief het geldende BTW tarief.
 2. Bij gebruik van kortingscodes bij betaling beoordeelt MrsJanet of de korting correct is toegepast en beslist MrsJanet of de korting wordt toegekend. In geval van een foutieve toepassing behoudt MrsJanet zich het recht voor de bestelling te annuleren.

XI Intellectuele eigendom

 1. Op alle door MrsJanet ontworpen (digitale) producten, en afbeeldingen op de website rustende intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van MrsJanet. Het is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van MrsJanet van deze rechten gebruik te maken, waaronder verveelvoudiging.

XII Persoonsgegevens


 1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door MrsJanet vertrouwelijk behandeld. Zij worden gebruikt voor het verwerken van de bestellingen en voor een mailinglijst. Iedere mailing bevat de mogelijkheid zich van de lijst te verwijderen.
 2. De site maakt gebruik van cookies, waarvoor de klant al dan niet toestemming voor kan verlenen.
 3. MrsJanet neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 4. MrsJanet verstrekt geen klantgegevens aan derden

XIII Overmacht


 1. In geval van overmacht is MrsJanet niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 2. Onder overmacht behoren onder meer ziekte, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite

XIV Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met MrsJanet is Nederlands recht van toepassing.

MrsJanet is de handelsnaam van Jeannet Amende
Burg. Dijckmeesterweg 35a
7201 AK Zutphen
06-43281598
btw nr NL001624399B31
kvk nr 08153489

De laatste versie van deze algemene voorwaarden dateert van 1 oktober 2019 en is opgesteld te Zutphen.